RSS
A A A
SmodBIP

KLAUZULA INFORMACYJNA

26.06.2018

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, Jankowa 37, 38-350 Bobowa, tel. 660 940 428 reprezentowana przez dyrektora Alicję Rodak , tel.781976629, e-mail:spjankowa@wp.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Zbigniewem Murjas - drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Opublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 26.06.2018

Dokument oglądany razy: 468
« inne aktualności