A A A K

SmodBIP

Organy szkoły

Organy szkoły:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły.

            Rada Rodziców:

*Przewodnicząca: Katarzyna Semla-Oratowska
*Zastępca przew : Urszula Kruczek
*Skarbnik: Anna Chorąży
*Sekretarz: Marzena Myśliwiec

      Komisja Rewizyjna:

Ewa Wąsik
Maria Skraba
Zofia Nosal
Małgorzata Szura

            Samorząd Uczniowski


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art.53 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi” oraz Statut Szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020


Przewodnicząca SU - Maria Ćwikła
Zastępca przewodniczącej - Wiktoria Kwarcińska
Skarbnik - Mateusz Król
Zarząd - Paulina Szura
              Krystian Król
              Kinga Nosal
              Karolina RosiekOpiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Joanna JobOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 20.10.2019
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 13.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 912