A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://www.spjankowa.bobowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej
Jankowa 37, 38-350 Bobowa
tel. 781976629, 660940428
e-mail: spjankowa@wp.pl
skrytka epuap: spjankowa/domyślna

  • Data publikacji strony internetowej: 25.09.2011 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.01.2021r.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem: zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej posiada następujące ułatwienia:
*możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; * podwyższony kontrast;
* mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji: 22.01.2021
Data ostatniej aktualizacji deklaracji 28.03.2022r.


Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez Koordynatora ds. dostępności oraz Inspektora BHP Szkoły Podstawowej w Jankowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej – Rafał Rybowicz
Adres do korespondencji: Jankowa 37, 38-350 Bobowa
Telefon: 507876212
E-mail: rafal.rybowicz@spjankowa.bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej znajduje się w budynku nr 37, prowadzą do niego schody.

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: dwa od strony drogi powiatowej Bobowa - Jankowa oraz jedno od strony boiska szkolnego przy Sali gimnastycznej. Wejście od strony Sali gimnastycznej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Sanitariat w budynku szkoły umiejscowiony na parterze, przy sali gimnastycznej przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada wind.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, piwnica) znajduje się korytarz, nie ma również dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, barierki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille-a, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji osobom ze szczególnymi potrzebami przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
Możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 28.03.2022
Podpisał: Teresa Skrzypek
Dokument z dnia: 22.01.2021
Dokument oglądany razy: 848