RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://www.spjankowa.bobowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej
Jankowa 37, 38-350 Bobowa
tel. 781976629, 660940428
e-mail: spjankowa@wp.pl
skrytka epuap: spjankowa/domyślna

  • Data publikacji strony internetowej: 25.09.2011 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.01.2021r.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem: zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej posiada następujące ułatwienia:
*możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; * podwyższony kontrast;
* mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 22.01.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez Koordynatora ds. dostępności oraz Inspektora BHP Szkoły Podstawowej w Jankowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej – Rafał Rybowicz
Adres do korespondencji: Jankowa 37, 38-350 Bobowa
Telefon: 507876212
E-mail: rafal.rybowicz@spjankowa.bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej znajduje się w budynku nr 37, prowadzą do niego schody.

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: dwa od strony drogi powiatowej Bobowa - Jankowa oraz jedno od strony boiska szkolnego przy Sali gimnastycznej. Wejście od strony Sali gimnastycznej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Sanitariat w budynku szkoły umiejscowiony na parterze, przy sali gimnastycznej przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada wind.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, piwnica) znajduje się korytarz, nie ma również dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, barierki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille-a, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji osobom ze szczególnymi potrzebami przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
Możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 06.05.2021
Podpisał: Teresa Skrzypek
Dokument z dnia: 22.01.2021
Dokument oglądany razy: 341