A A A K

SmodBIP

Rada Pedagogiczna

 RADA PEDAGOGICZNA

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa: -Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”,
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zwana dalej „Kartą Nauczyciela” oraz Statut Szkoły.


Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021:


mgr Libront Katarzyna – język niemiecki, doradztwo zawodowe,
mgr Łatka Ewa – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Myśliwiec Izabela – edukacja wczesnoszkolna, przyroda z matematyką, rewalidacja,
mgr Olszanecki Marek – wychowanie fizyczne, technika
mgr Pater Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim,
ks. Pośliński Piotr - religia
mgr Rutka Joanna – język polski, historia,
mgr Semla Danuta – edukacja wczesnoszkolna,
mgr Skrzypek Teresa – przyroda, informatyka, chemia, biologia, rewalidacja
mgr Skórski Tomasz – geografia,
mgr Szklanny Agnieszka – fizyka, 
mgr Święs Edyta – matematyka, informatyka, technika,
mgr Warzecha Urszula – język polski, język angielski,
mgr Joanna Job - język polski,
mgr Tomasz Magiera - edukacja dla bezpieczeństwa, technika,
mgr Rafał Rybowicz - informatyka, wychowanie fizyczne, 
mgr Magdalena Gębarowska - język angielskiOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 30.01.2021
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 18.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 220