A A A K

SmodBIP

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 11/2017/2018
Dyrektora Szkoły w Jankowej
z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulamin wyjazdu i uczestnictwa w zawodach sportowych
i konkursach pozaszkolnych uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowej

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017r., poz.59) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 3 stycznia 2018 roku wprowadzam Regulamin wyjazdu i uczestnictwa
w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych uczniów Szkoły Podstawowej
w Jankowej stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Jankowej.

§ 3.

Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów oraz wszystkich rodziców i opiekunów, których dzieci uczęszczają do oddziałów O – VII Szkoły Podstawowej w Jankowej i będą brać udział w zawodach i konkursach pozaszkolnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Jankowej


Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej

 Załącznik nr 1 do Zarządzenie
Nr 11/2017/2018
Dyrektora SP w Jankowej
z dnia 03 stycznia 2018 r.

REGULAMIN WYJAZDU NA ZAWODY SPORTOWE I KONKURSY POZASZKOLNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
 JANKOWEJ


I. ZASADY OGÓLNE


1. Zawody sportowe i konkursy pozaszkolne są integralną częścią procesu wychowania fizycznego oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej opiekuńczej szkoły.
2. Przy organizowaniu wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne współdziałają dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
3. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne są wyrażane na piśmie.
4. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne jest szkoła.
5.Uczestnicy zawodów sportowych są zobowiązani do godnego reprezentowania szkoły na arenie sportowej.
6.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczestnik zawodów zostanie zawieszony w kolejnych zawodach, a także poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z WSO, obowiązującym w Szkole Podstawowej Jankowej.
7.Uczniowie wraz z opiekunami na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne powinni podróżować w miarę możliwości środkami komunikacji publicznej lub wynajętym autokarem, busem itd. Należącym do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia.
8.W miarę posiadanych środków finansowych szkoła może sfinansować w całości lub częściowo dofinansować koszty podróży uczniów na zawody sportowe i konkursy.


II. ZASADY UCZESTNICTWA, OBOWIĄZKI UCZNIÓW


1. Udział w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych jest przywilejem uczniów.
2. Uczestnicy zawodów i konkursów godnie reprezentują szkołę i dążą do uzyskania jak najlepszych wyników.
3. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w zawodach sportowych.
4. W zawodach sportowych i konkurach organizowanych przez szkołę poza jej terenem mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
5. Możliwość wyjazdu uczniów na zawody powiązana jest z ich wynikami w nauce.
W zawodach nie może uczestniczyć żaden uczeń, który jest zagrożony oceną niedostateczną z któregokolwiek przedmiotu.
6.Uczniowie uczestniczący w zawodach i konkursach uzupełniają braki lekcyjne spowodowane wyjazdem na zawody i konkursy według następujących zasad:
- lekcje i materiał do nauki zadany w dniu zawodów na drugi dzień po zawodach,
- lekcje i materiał do nauki zadany przed zawodami na pierwszy dzień po zawodach.
7. Sposób rozwiązywania zawodów i konkursów uzależniony jest od godziny powrotu z zawodów i konkursów:
- jeżeli zawody i konkursy kończą się w godzinach przedpołudniowych i powrót do szkoły nastąpi przed godziną 12:30, wszyscy uczniowie wracają do szkoły i uczestniczą w pozostałych lekcjach jako „wolni słuchacze”.
- w przypadku, gdy przyjazd z zawodów i konkursów nastąpi w trakcie trwania lekcji, opiekę nad uczniami, którzy wrócili z zawodów do końca rozpoczętej godziny lekcyjnej sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel odpowiedzialny za konkurs,
- jeżeli zawody i konkursy kończą się po godzinie 12:30 uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach zostają zwolnieni z reszty zajęć lekcyjnych w dniu zawodów i konkursów.


III. WYMAGANE DOKUMENTY


1. Zgody na wyjazd na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne udziela Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
2. Na dwa dni przed planowanym wyjazdem na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne kierownik wyjazdu przedstawia Dyrektorowi lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wyjazdu na zawody lub konkursy, wraz z imienną listą uczniów mających reprezentować szkołę. W uzasadnionych przypadkach termin ten można skrócić do jednego dnia.


IV. KIEROWNIK I OPIEKUNOWIE


1. Kierownikiem wyjazdu na zawody sportowe jest nauczyciel wychowania fizycznego, na konkursy pozaszkolne nauczyciel danego przedmiotu. W wyjątkowych sytuacjach funkcję tą może sprawować inny nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jankowej.
2. Kierownik wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne pełni jednocześnie funkcję opiekuna.
3. Funkcję opiekunów wyjazdu na zawody sportowe lub konkursy mogą pełnić nauczyciele lub rodzice (prawni opiekunowie) uczestników zawodów.
4.Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów sportowych i konkursów i bezwzględnie ich przestrzegać.
5.Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjazdu przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.


V. ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA


1. Wypełnienie karty wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne z imienną listą uczniów.
2. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na wyjazd na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne.
3. Wywieszenie w pokoju nauczycielskim listy uczestników zawodów i konkursów wraz z informacją o terminie oraz godzinach wyjazdu i planowanego przyjazdu uczniów.
4. Przekazanie informacji o organizacji zawodów pracownikom stołówki szkolnej.
5. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
6. Określenie zadań dla opiekunów.


VI. ZADANIA I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW


1. Sprawowanie opieki nad uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wyjazdu na zawody sportowe i konkursy.
3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników zawodów i konkursów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne.


VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi 15 osób.
2.Przed wyruszeniem na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne należy pouczyć uczestników wyjazdu o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
3. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.
4.W trakcie dojazdu na zawody - uczestnicy mają przestrzegać zaleceń opiekuna, przewoźnika oraz zasad bhp, o których zostali poinformowani wcześniej.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania opiekuna
o zaistniałych sytuacjach zagrażających zdrowiu.
6.Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń nauczyciela/opiekuna; nie mogą samodzielnie oddalać się od grupy ani opuszczać miejsca, w którym odbywają się zawody.
7.Wyruszając na zawody sportowe poza terenem szkoły należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione przez kierownika.
8. Dyrektor szkoły może zawiesić wyjazd na zawody sportowe lub konkurs z powodu: burzy, śnieżycy, gołoledzi lub innych trudnych do przewidzenia sytuacji.

Dyrektor szkoły
Alicja Rodak

Zarządzenie nr 5/2017/2018Opublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 05.01.2018
Dokument oglądany razy: 956