A A A K

SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

       Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje szkoły określa:


• art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60).
• oraz Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej


Szkoła:
1.  Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2.  Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3.  Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4.  Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
5.  Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie,
6.  Stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
7.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
8.  Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
9.  Umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
10. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej.


Cele i zadania szkoły:


1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.
W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny
i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa,
a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
• szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
• program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym i dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
3. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo - profilaktyczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
4. Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.Opublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 18.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 396