A A A K

SmodBIP

Status prawny

        Status prawny


Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
• Uchwały XXXVI/296/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
• Uchwały nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 10 lutego 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2017r. po.60).
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 . poz. 19 z późn. zm.).
• Aktu Nadania Imienia przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu
z dnia 20 czerwca 1987roku.
• Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bobowa

Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator OświatyOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 18.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 631