RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe zarządzenie

Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2011/2012
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowej
z dnia 20.09.2011roku
                              w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.
z 2004 r, Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz &3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r., zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz.1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami ), zarządzam co następuje:


&1

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, ustalam w roku szkolnym 2011/2012 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w dniach:

1. 14 października 2011 roku,
2. 31 października 2011 roku,
3. 03 kwietnia 2012 roku – sprawdzian szóstoklasisty,
4. 02 maja 2012 roku,
5. 08 czerwca 2012 roku,
6. 15 czerwca 2012 roku.


&2

W dniach o których wyżej mowa, szkoła ma obowiązek zorganizowania dla uczniów zajęć
wychowawczo-opiekuńczych.


&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2011 roku.


Dyrektor szkoły
Alicja RodakOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 26.11.2011
Podpisał: Teresa Skrzypek
Dokument z dnia: 23.11.2011
Dokument oglądany razy: 191